Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (kèm theo Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 31/10/2019).

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.