Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Tin theo lĩnh vực Chuyển đổi số  
Phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Sáng ngày 08/8/2022, Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số đã tổ chức hội nghị trực tuyến phiên họp thứ ba về chuyển đổi số. Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp.

1236548.jpg

Đại biểu dự phiên họp

 Dự phiên họp tại điểm cầu Hà Nam có ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; các thành viên của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh…

Theo báo cáo sơ kết chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022, đến nay có 07/63 địa phương đã lựa chọn ngày chuyển đổi số địa phương, trong đó 02 địa phương chọn ngày chuyển đổi số địa phương trùng ngày chuyển đổi số quốc gia, 05 địa phương chọn ngày chuyển đổi số riêng. 22/22 bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số giai đoạn 05 năm; 19/22 bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành kế hoạch hành động năm 2022; 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành nghị quyết/chỉ thị/văn bản của tỉnh ủy/thành ủy về chuyển đổi số; 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành chương trình/kế hoạch/đề án chuyển đổi số giai đoạn 5 năm. Tốc độ truy cập mạng băng rộng cố định đạt 71,79 Mbps, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2021; tốc độ truy cập mạng băng rộng di động đạt 35,29 Mbps, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2021; các doanh nghiệp viễn thông di động đã triển khai phủ sóng được 477/832 thôn lõm sóng viễn thông; bàn giao cho các tỉnh là 457.249 máy tính trong Chương trình "Sóng và máy tính cho em". 35/35 nền tảng số quốc gia đã hoàn thành phát triển, công bố và đưa vào sử dụng; 15/63 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 47/63 tỉnh, thành phố đã triển khai 40.590 tổ công nghệ số cộng đồng đến tận thôn, xóm. Tỷ lệ dịch vụ công đủ kiều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 là 97,3%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến  phát sinh hồ sơ là 45,7%, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2021; tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến là 36,9%, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đến hết 6 tháng đầu năm ước tính là 10,41%; chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số bằng các nền tảng số Việt Nam đã có 318.064 doanh nghiệp tiếp cận, tham gia, tăng gần 10 lần so với năm 2021; 47.564 doanh nghiệp đã sử dụng nền tảng số SMEdx, tăng gần 3 lần so với năm 2021; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 99%; tỷ lệ doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hoá đơn điện tử là 100%...

Pham-minh-chinh.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc. Chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời giúp các cấp, các ngành thay đổi phương thức và nâng cao năng lực quản lý điều hành. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là phù hợp với phẩm chất, năng lực con người Việt Nam. Theo Thủ tướng, tiến trình chuyển đổi số trong nước đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng. Khi dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, chuyển đổi số trở thành đòi hòi bức thiết của các cấp, các ngành, các địa phương và người dân, doanh nghiệp để vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Khi dịch bệnh được kiểm soát, chuyển đổi số tiếp tục là công tác trọng tâm, góp phần quan trọng phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, quyết định, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá; tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực và hạ tầng.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng, gắn với 3 trụ cột chính là chính phủ số,  kinh tế và xã hội số, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương quyết liệt hơn nữa trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiến lược quốc gia về phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, kế hoạch năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; huy động tốt các nguồn lực tham gia chuyển đổi số; phân bổ kinh phí cho việc phát triển và triển khai các nền tảng số; quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu về công tác chuyển đổi số; tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành trong tổ chức thực hiện chuyển đổi số. Để công tác chuyển đổi số mang lại hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện phải căn cứ vào tình hình thực tiễn để xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải…/.