Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phối hợp quản lý, hoạt động và chế độ thông tin báo cáo về công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Phối hợp quản lý, hoạt động và chế độ thông tin báo cáo về công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 04/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế phối hợp quản lý, hoạt động và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND).

Quy chế này quy định trách nhiệm về quản lý nhà nước, mối quan hệ trong phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, cung cấp dịch vụ công và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, khuyên nông trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết Quyết định, Quy chế ​tại đây.