Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 26/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định số 63/2022/QĐ-UBND.
Xem chi tiết tại đây./. So 63 QD UBND.pdf