Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểm mới” tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020

Xây dựng nông thôn mới  
Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểm mới” tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020
Ngày 30/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểm mới” tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020 (kèm theo Quyết định số 2971/QĐ-UBND).

Theo đó, công tác đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu phải bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ quy định; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Các tiêu chí được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu phải bảo đảm đạt chuẩn theo yêu cầu nội dung của từng tiêu chí. Trong quá trình thực hiện, đánh giá xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu phải linh hoạt, vận dụng các tiêu chí cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và phù hợp với các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Việc đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được tổ chức hàng năm, trên cơ sở kết quả thực hiện đến thời điểm đánh giá. Các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục giữ vững và nâng cao kết quả thực hiện các tiêu chí.

Xem chi tiết Quyết định, Quy định​ tại đây./.