Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bà...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo đó, nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm là: Trên cơ sở các quy định của Luật An toàn thực phẩm, bảo đảm phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan; trên cơ sở thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; bảo đảm việc quản lý xuyên suốt toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo nguyên tắc một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước; bảo đảm tính khoa học, đầy đủ và khả thi; phân cấp quản lý nhà nước giữa tỉnh (Sở Y tế) và chính quyền địa phương cấp huyện, xã; có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế và UBND cấp huyện, cấp xã; những vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý phải được thảo luận, thống nhất giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thống nhất được hướng giải quyết, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh.

Xem chi tiết Quyết định, Quy định tại đây./.