Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo TTHC liên thông

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo TTHC liên thông
BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 3504/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 về Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo TTHC liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí trên Cổng DVC quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ và giải quyết hưởng, chi trả trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hằng tháng sau khi hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông tại BHXH TP.Hà Nội và BHXH tỉnh Hà Nam.

Quy trình này quy định trình tự giải quyết hưởng trợ cấp mai táng theo TTHC liên thông “Đăng ký khai tử- Xóa đăng ký thường trú- Trợ cấp mai táng phí" trên Cổng DVC quốc gia và giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hằng tháng sau khi hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông.

Theo đó, cá nhân thực hiện đăng ký khai tử cho người chết thuộc các trường hợp: Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết mà đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên hoặc người tham gia BHXH tự nguyện chết có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc người đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng chết hoặc người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chết có đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng trên Cổng DVC quốc gia.

Cụ thể, Quy trình giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng phí gồm:

Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ bộ phận Một cửa truy cập phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, nhận trích lục khai tử điện tử và Mẫu số 2 do Cổng DVC Quốc gia chuyển đến qua phần mềm DVC liên thông. Kiểm tra các thông tin kê khai trên Mẫu số 2 với cơ sở dữ liệu đóng, hưởng BHXH do ngành BHXH quản lý và gửi thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả đối với hồ sơ giao dịch điện tử theo quy định. Chuyển toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận cho Tổ Thực hiện chính sách BHXH/Phòng Chế độ BHXH nếu hồ sơ đạt yêu cầu.

Giải quyết hưởng và lập danh sách chi trả: Tổ Thực hiện chính sách BHXH/Phòng Chế độ BHXH: Tiếp nhận hồ sơ từ phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ; thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin theo quy định. Chủ động liên hệ với thân nhân của người chết theo thông tin kê khai trên Mẫu số 2 để kiểm tra, xác nhận thông tin đề nghị hưởng mai táng phí; trường hợp nếu thấy cần thiết thì tổ chức kiểm tra, xác minh trước khi giải quyết.

Truy cập Hệ thống quản lý chính sách (TCS) để báo giảm đối tượng hưởng chế độ BHXH hàng tháng đối với trường hợp người chết là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; thông báo cho cơ quan Bưu điện đối chiếu số tiền còn phải trả, không phải trả, số phải thu hồi cập nhật vào phần mềm nghiệp vụ. Xét duyệt và trình lãnh đạo phê duyệt Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng.

Sau khi được lãnh đạo phê duyệt, chuyển phát hành về bộ phận Một cửa bản giấy (nếu cá nhân đề nghị trả kết quả là bản giấy) và bản điện tử hoặc chi bản điện tử (nếu cá nhân đề nghị chỉ trả bản điện tử) Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng, Bản quá trình đóng BHXH (nếu có). Lập danh sách chi trả trợ cấp mai táng theo quy định.

Khi chuyển Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần theo hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân đến Tổ/Phòng Kế hoạch- Tài Chính, thực hiện: Khi chuyển Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần (Mẫu C97-HD) theo hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân đến Tổ/Phòng Kế hoạch- Tài Chính, thực hiện thông báo, hướng dẫn người nhận trợ cấp mai táng không phải là người kê khai đến bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH để xác thực danh tính; khi đến mang theo CMND, CCCD để đối chiếu. Cùng với đó, thông báo cho Tổ/Phòng Kế hoạch- tài chính chưa thực hiện chuyển tiền đối với trường hợp người nhận trợ cấp mai táng không phải là người kê khai. Thông báo cho bộ phận Một cửa về việc tiếp nhận, xác thực danh tính của người nhận trợ cấp mai táng không phải là người kê khai.

Trả kết quả giải quyết: Đối với Trả kết quả là Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ đã được giải quyết từ Tổ Thực hiện chính sách BHXH/Phòng chế độ BHXH để trả cho người dân gồm: Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng. Bản điện tử được gửi vào kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân trên Cổng DVC Quốc gia; bản giấy (nếu có) được gửi theo hình thức đăng ký nhận kết quả.

Trường hợp người nhận trợ cấp mai táng đăng ký nhận kết quả giải quyết tại bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH: Cán bộ tại bộ phận Một cửa điện thoại trực tiếp và thông báo cho người hưởng đến nhận kết quả tại bộ phận Một của của cơ quan BHXH; khi đến nhận kết quả mang theo CMND/CCCD để đối chiếu; khi nhận kết quả phải ký nhận trên sổ theo dõi trả kết quả.

Đối với Trả kết quả là tiền trợ cấp mai táng thì Tổ/Phòng Kế hoạch- Tài Chính tiếp nhận Danh sách từ Tổ Thực hiện chính sách BHXH/Phòng Chế độ BHXH, thực hiện quy trình chi trả như quy định đối với trường hợp nhận trợ cấp bằng tiền mặt. Trường hợp chi trả qua tài khoản cá nhân thì chuyển tiền ngay vào tài khoản của cá nhân đã đăng ký đối với trường hợp người nhận trợ cấp mai táng đồng thời là người kê khai. Thực hiện chi trả tiền trợ cấp mai táng qua tài khoản cá nhân đối với trường hợp người nhận trợ cấp không phải là người kê khai sau khi người nhận trợ cấp đã được bộ phận Một của xác thực danh tính.

Bên cạnh đó, Bộ phận Một cửa: Thực hiện kiểm tra, đối chiếu khi chi trả trợ cấp mai táng: Đối với trường hợp người hưởng đăng ký nhận trợ cấp mai táng trực tiếp bằng tiền mặt tại cơ quan BHXH: Cán bộ bộ phận Một cửa thực hiện đối chiếu CMND/CCCD theo các thông tin người nhận trợ cấp mai táng trên hồ sơ hưởng trợ cấp mai táng; nếu thông tin khớp đúng thì scan hình ảnh CMND/CCCD, lưu trữ cùng hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp mai táng và thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho người hưởng.

​Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ thông tin, dữ liệu, hồ sơ hợp lệ.

Giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp tuất một lần hoặc hằng tháng sau khi đã giải quyết hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông “Đăng ký khai tử- Xóa đăng ký thường trú- Trợ cấp mai táng phí trên Cổng DVC Quốc gia

Thành phần hồ sơ: Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng sau khi giải quyết hưởng trợ cấp mai táng theo quy định hiện hành, gồm:

Đối với thân nhân của người đang tham gia BHXH tự nguyện, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng: Tờ khai của thân nhân (mẫu số 09-HSB) ban hành kèm theo Quyết định này và hồ sơ quy định tại các nội dung tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH.

Đối với thân nhân của người đang hưởng hoặc tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng: Tờ khai của thân nhân (mẫu số 09-HSB) ban hành kèm theo Quyết định này và hồ sơ quy định tại các nội dung quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH.

Giải quyết hưởng và chi trả: Cán bộ xét duyệt kiểm tra dữ liệu để xác định việc đã giải quyết trợ cấp mai táng theo quy trình liên thông tại Quyết định này để tránh giải quyết trùng trợ cấp mai táng. Quy trình giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng sau khi giải quyết hưởng trợ cấp mai táng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH và hướng dẫn tại văn bản này.

Trường hợp người chết có thời gian đóng BHXH có bao gồm phụ cấp khu vực và người lo mai táng đã nhận trợ cấp mai táng theo Quyết định này mà thân nhân đề nghị hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được ban hành theo Mẫu số 08C-HSB ban hành tại Quyết định này.

Trường hợp người lo mai táng đã nhận trợ cấp mai táng theo Quyết định này mà thân nhân đề nghị hưởng trợ cấp tuất một lần thì Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất một lần được ban hành theo Mẫu số 08D, 08E-HSB ban hành tại Quyết định này. Kết quả giải quyết hưởng trợ cấp tử tuất lưu trữ cùng kết quả giải quyết trợ cấp mai táng.

PV


 

https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=19668&CateID=0


Theo baohiemxahoi.gov.vn