Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp
Ngày 08/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2111/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp.
Xem chi tiết Quyết định số 2111/QĐ-UBND tại đây!​ QĐ bổ nhiệm Giám định viên tư pháp TNMT (2).pdf