Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyết danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2022 (đợt 2)

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Quyết định phê duyết danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2022 (đợt 2)
Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc phê duyết danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2022 (đợt 2)
Xem Xchi tiết Quyết định số 1298/QĐ-UBND tại đây! ​QĐ 1294.pdf