Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam” ban hà...

Tin theo lĩnh vực Công thương  
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Hà Nam
Ngày 18/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết Quyết định tại đây!​ 20.QDQP_0001.pdf