Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; chia tách; hợp th...

Tin theo lĩnh vực Tài nguyên và môi trường  
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; chia tách; hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Hà Nam
Ngày 07/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; chia tách; hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết tại đây ​Quyet dinh 52.pdf