Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Hà Nam Quy địn...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Hà Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam
Ngày 19/02/2024 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Hà Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết tại đây Quyet dinh 05.pdf