Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Quyết định về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp
Ngày 27/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp.
Xem chi tiết tại đây QUYET DINH bổ nhiệm GDVTP.pdfTin liên quan