Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc cấp thẻ giám định viên tư pháp

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Quyết định về việc cấp thẻ giám định viên tư pháp
Ngày 24/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2232/QĐ-UBND về việc cấp thẻ giám định viên tư pháp.

Xem chi tiết Quyết định số 2232/QĐ-UBND tại đây!​ QĐ cấp thẻ GĐV TP (TNMT) (1).pdf