Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Cung cấp thiết bị y tế thuộc kế hoạch lựa chọn...

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Cung cấp thiết bị y tế thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung năm 2021
Ngày 23/12/2021, Sở Y tế ban hành Quyết định số 647/QĐ-SYT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Cung cấp thiết bị y tế thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung năm 2021.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định.

Xem chi tiết Quyết định số 647/QĐ-SYT tại đây!​ QD phe duyet KQLCNT_0001.pdf