Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân
Ngày 28/3/2023, Cục Thuế tỉnh Hà Nam đã ban hành văn bản số 686/CTHNA-TTHT gửi các cơ quan chi trả trên địa bàn về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân.

Để người nộp thuế trên địa bàn nắm bắt được nội dung và thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu mã số thuế (MST) cá nhân kịp thời, Cục Thuế tỉnh Hà Nam tiếp tục cung cấp thông tin như sau:

1. Mục tiêu, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân

- Đảm bảo cập nhật đầy đủ, chính xác 03 thông tin: họ và tên; số CCCD hoặc số CMND còn hiệu lực hoặc số định danh đối với cá nhân chưa có CCCD hoặc CMND; ngày, tháng, năm sinh của cá nhân vào dữ liệu của các MST thuộc phạm vi rà soát để đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Đảm bảo mỗi cá nhân được cấp 01 MST duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp MST để giảm trừ gia cảnh cho NNT thu nhập cá nhân.

2. Đối tượng rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân:

Đối tượng MST cá nhân cần rà soát phục vụ chuyển đổi mã định danh làm MST là các MST của cá nhân có quốc tịch Việt Nam và:

- Là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, là người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;

- Là cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước;

- Là cá nhân đại diện hộ kinh doanh sử dụng MST 10 số để kê khai các nghĩa vụ thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh.

Xem chi tiết tài liệu hướng dẫn rà soát, chuẩn hóa tại đây

PHU LUC 1 BAN HANH KEM THEO VB PHOI HOP TUYEN TRUYEN 846_signed.pdf

PHU LUC 2 HUONG DAN DON VI CHI TRA KET XUAT DU LIEU RA SOAT_signed.pdf