Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sinh viên là con thuộc hộ cận nghèo thì có được miễn giảm học phí không?

Tin theo lĩnh vực Giảm nghèo bền vững  
Sinh viên là con thuộc hộ cận nghèo thì có được miễn giảm học phí không?

Trả lời:

Căn cứ Điều 7 Nghị định 86/2015NĐ-CP quy định về đối tượng được miễn học phí như gồm các đối tượng sau:

- Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

+ Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.

- Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên).

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học.

- Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, chỉ có sinh viên là người dân tộc thiểu số và thuộc hộ cận nghèo theo quy định mới được hưởng chế độ miễn học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP. Do thông tin bạn không nói cụ thể trường hợp của mình thuộc dân tộc nào nên xác định như sau:

+ Nếu bạn thuộc dân tộc thiểu số theo quy định của chính phủ thì được miễn học phí

+ Nếu bạn không thuộc dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ thì không được miễn học phí

Mặt khác, căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, nếu bạn thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì bạn sẽ được giảm 50% học phí.