Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019
Sáng ngày 28/12/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Oang - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; cán bộ công chức, viên chức trực thuộc sở….

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sự phối hợp của các cấp, các ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất dự báo các chỉ tiêu, mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện 28/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra; tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 11,5%. Công tác thẩm định dự án, thẩm định kế hoạch đấu thầu đảm bảo đúng quy định. Trong năm, sở đã tổ chức thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả và trình UBND tỉnh phê duyệt 94 dự án; thẩm định 96 kế hoạch đấu thầu trình UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện tốt việc quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi chính phủ. Trong năm, sở đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 559 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 7.426 tỷ đồng. Tính đến nay, toàn tỉnh có 5.484 doanh nghiệp được đăng ký thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 70.015 tỷ đồng. Năm 2018, toàn tỉnh đã thu hút được 112 dự án đầu tư mới. Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 835 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 239 dự án FDI và 596 dự án trong nước. Bên cạnh đó, trong năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể và công tác quản lý điều hành cũng như các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

IMG_8681.jpg

Các đại biểu dự hội nghị​

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc và các biện pháp thực hiện trong năm tới.

IMG_8687.jpg
Ông Nguyễn Văn Oang - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2019​

Năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện: Làm tốt công tác tham mưu, điều hành để hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội  năm 2019; duy trì các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng thực hiện nghiêm 10 cam kết của tỉnh và thỏa thuận hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp lớn; đẩy mạnh thu hút đầu tư, đôn đốc các nhà đầu tư để khoảng 70 dự án đi vào sản xuất trong năm 2019, sử dụng 10.985 lao động; thúc đẩy, đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư; tập trung thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, chú trọng doanh nghiệp FDI của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Châu Âu… Làm tốt công tác quản lý đầu tư, chú trọng triển khai các luật, nghị định, hướng dẫn sửa đổi liên quan đến đầu tư công, đầu tư trực tiếp. Thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp theo các quy định hiện hành; làm tốt công tác kiểm tra, phòng ngừa, phát huy hiệu quả vốn đầu tư nhất là vốn Nhà nước. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án, kiểm tra đấu thầu; tham mưu, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp với pháp luật về đầu tư công, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt nhiệm vụ đầu mối thu hút, quản lý các dự án ODA; tham mưu triển khai quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và trách nhiệm cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ công, nhất là trách nhiệm người đứng đầu…/.