Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
Ngày 20 tháng 6 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm  2020  của  Chính  phủ  quy định  về  hóa đơn,  chứng  từ  và  Nghị định  số15/2022/NĐ-CP  ngày  28  tháng  01  năm  2022  của  Chính  phủ  quy định  chính  sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Nghị định đã sửa đổi, bổ sung Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Cụ thể:

- Ban hành kèm theo Nghị định số 41/2022/NĐ-CP thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo Mẫu số 01/TB-HĐSS thay  thế  Mẫu  số  01/TB-SSĐT  Phụ  lục  IB  ban  hành  kèm  theo  Nghị định  số123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về lập hóa đơn tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP:

+ Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3  Điều 1 Nghị định số15/2022/NĐ-CP.

+ Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại khoản 3 Điều  1 Nghị định số15/2022/NĐ-CP.

Nghị định số 41/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Trường hợp từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở kinh doanh đã thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định này thì vẫn được giảm thuế giá trị gia tăng và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

Xem chi tiết Nghị định số 41/2022/NĐ-CP tại đây!​ 41-nd.signed.pdf