Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II t...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày 13/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/9/2020.

Xem chi tiết tại đây.