Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sửa đổi Điều 12 Quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tr...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Sửa đổi Điều 12 Quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày 17/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND Sửa đổi Điều 12 Quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2020. Bãi bỏ Điểm b Khoản 2 Điều 8 Quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam.

Xem chi tiết tại đây.