Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Tin theo lĩnh vực Công thương  
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức
Con dấu là công cụ có tính pháp lý quan trọng trong các hoạt động của đời sống xã hội. Chính vì vậy, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tội phạm liên quan đến quản lý và sử dụng con dấu, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về con dấu đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần duy trì, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoàn thiện bằng cấp, chứng chỉ xin việc, tham gia giao thông, vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19... có chiều hướng gia tăng. Trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong hai năm (2019 - 2020), lực lượng chức năng đã phát hiện, khởi tố 10 vụ, 24 bị can phạm tội về “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", riêng 11 tháng năm 2021 phát hiện, khởi tố 11 vụ, 17 bị can. Đáng chú ý, loại tội phạm này hoạt động ngày càng công khai trên các trang web, trang mạng xã hội, nhắn tin vào các số điện thoại cá nhân, với nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động đa dạng, tinh vi, len lỏi ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trước tình hình trên, để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước phòng, chống tội phạm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 3318/UBND-NC về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị: Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị, Công văn số 284-CV/TU ngày 22/9/2021 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 3007/KH-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của trung ương, của tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ hoạt động của các doanh nghiệp và Nhân dân; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, phòng ngừa vi phạm; chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để hoàn thiện bằng cấp, chứng chỉ xin việc, tuyển dụng cán bộ.

  Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam phối hợp với các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân. Đồng thời, thường xuyên thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong các giao dịch có liên quan đến giấy tờ, tài liệu hoặc khi chuyển tải các thông tin cá nhân, tài sản của mình cho người khác; vận động Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật đến các cơ quan chức năng để giải quyết, xử lý kịp thời.

Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành thường xuyên rà soát phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; phòng, chống làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm hoạt động trên không gian mạng liên quan đến làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức… để kịp thời tham mưu, kiến nghị đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp, phục vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, tập trung công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; chủ động phát hiện, triệt phá, bóc gỡ đường dây, ổ nhóm và các cá nhân làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tổ chức thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, các quy định về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là các tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Sở Tư pháp triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 05/3/2021 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng; chủ động phối hợp rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả liên quan đến hoạt động công chứng.

Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Chủ động cùng các cơ quan liên quan xây dựng các vụ án trọng điểm đưa ra xét xử nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm; gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động sâu rộng trong hội viên, đoàn viên tích cực tham gia tố giác, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, kịp thời cung cấp các thông tin có giá trị đến các cơ quan chức năng để có biện pháp giải quyết, xử lý kịp thời.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội nói chung và tội phạm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức nói riêng. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, mục tiêu của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn về an ninh, trật tự; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng tù tha trở về địa phương, đối tượng vi phạm pháp luật tại khu dân cư. Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác phối hợp, phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật về làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức./.​