Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh
Ngày 07/9/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.