Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ, các Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, Công văn số 230-CV/TU ngày 18/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 268-CV/BCS ngày 22/7/2021 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, ngày 24/7/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1882/UBND-KGVX về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, của Tỉnh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa phương, đơn vị quản lý. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời công tác phòng, chống dịch; phân công lãnh đạo, cán bộ trực để giải quyết công việc liên quan phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả.

2. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận người lao động, người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam trở về địa phương và yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt các quy định về khai báo y tế, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của ngành Y tế, xử lý nghiêm những trường hợp không khai báo y tế, khai báo không trung thực, khai báo chậm, vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo chính quyền cơ sở chủ động rà soát danh sách cụ thể và quán triệt, thông báo tới các gia đình có thân nhân đang lưu trú tại 19 tỉnh phía Nam, các vùng có dịch về các yêu cầu phòng, chống dịch và phương thức liên lạc trước khi công dân trở về địa phương; tăng cường, phát huy hiệu quả của hệ thống đài truyền thanh cơ sở, vai trò của hệ thống chính trị cơ sở và sự giám sát của cộng đồng, người dân trong quản lý người về từ vùng có dịch và người đang thực hiện cách ly, giám sát y tế tại nhà.

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đối với hoạt động vận tải bảo đảm an toàn, thông suốt, nhất là tạo điều kiện cho người và phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng hướng dẫn của ngành giao thông, ngành y tế.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thống nhất, thông báo địa điểm xét nghiệm và tạo điều kiện ưu tiên xét nghiệm Covid-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải, vận chuyển hàng hóa theo đúng hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 6779/BGTVT-VT ngày 13/7/2021, của Bộ Y tế tại văn bản số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021, các văn bản có liên quan và phù hợp tình hình dịch bệnh tại tỉnh; chủ động rà soát danh sách xét nghiệm của lái xe, phụ xe thuộc quản lý của ngành để đánh giá nguy cơ, tình hình và đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh phù hợp, hiệu quả.

4. Sở Y tế chỉ đạo khẩn trương thực hiện, tham mưu thực hiện văn bản số 5838/BYT-KCB ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế về việc đảm bảo thu dung, điều trị Covid-19 khi dịch bệnh lan rộng tại địa phương. Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh bảo đảm nghiêm túc, an toàn, hiệu quả theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế (văn bản số 5798/BYT-DP ngày 20/7/2021, số 5868/BYT-DP ngày 21/7/2021 và các văn bản liên quan); báo cáo tiến độ thực hiện, tham mưu kế hoạch, đối tượng ưu tiên tiêm đúng quy định, phù hợp thực tiễn.

Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thực hiện, tham mưu thực hiện việc mua sắm phục vụ phòng, chống dịch đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021, Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021, các quy định hiện hành và phù hợp tình hình dịch bệnh tại địa phương.

5. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo đúng Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, của UBND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (qua Sở Y tế) để xem xét, chỉ đạo./.