Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó dự báo trên thế giới và trong nước, nhất là tại một số địa phương lân cận; thực hiện Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về phòng, chống dịch Covid-19 tại các Thông báo: Số 167/TB-VPCP ngày 23/6/2021, số 168/TB-VPCP ngày 24/6/2021, số 170/TB-VPCP ngày 28/6/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 2278/BTTTT-THH ngày 25/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Công điện số 973/CĐ-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế; tiếp theo Công văn số 1553/UBND-KGVX ngày 24/6/2021, ngày 02/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1622/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, tăng cường thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh thực hiện yêu cầu 5K, nhất là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; nghiêm túc thực hiện việc đánh giá mức độ nguy cơ tại các địa phương và đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nơi làm việc, thường xuyên cập nhật lên bản đồ, hệ thống an toàn  Covid-19 để chủ động phòng, chống dịch bệnh. Xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng, chống dịch. Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình và chủ động đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, lĩnh vực quản lý phù hợp diễn biến dịch.

2. Tăng cường phòng, chống dịch trong hoạt động giao thông vận tải, trên các phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo tại Công điện số       973/CĐ- BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo có liên quan của Bộ Giao thông Vận tải, của tỉnh; chủ động hướng dẫn, tham mưu hướng dẫn các phương án tổ chức hoạt động vận tải liên tỉnh, nội tỉnh bảo đảm an toàn, phù hợp tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và trên địa bàn tỉnh.

3. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, hướng dẫn. Giao Sở Y tế làm đầu mối liên hệ, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện văn bản số 5140/BYT-MT ngày 26/6/2021 của Bộ Y tế, thống nhất phương án tập huấn, tư vấn trực tuyến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu, cụm công nghiệp, gửi văn bản đăng ký với Bộ Y tế trước ngày 10/7/2021.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường phối hợp chỉ đạo rà soát, chuẩn bị các điều kiện, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia an toàn, chất lượng, đúng quy chế; tạo điều kiện cho các thí sinh đang thực hiện cách ly y tế và các lực lượng liên quan tham gia Kỳ thi tuyệt đối an toàn.

5. Sở Y tế bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế để kịp thời tham mưu  tiêm phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định; quán triệt thực hiện văn bản số 4340/VPCP-KGVX ngày 29/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về chấn chỉnh công tác xét nghiệm.

6. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tiếp tục chỉ đạo triển khai việc quét mã QR quản lý thông tin người ra vào cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để chủ động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Công văn số 2278/BTTTT-THH ngày 25/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (qua Sở Y tế) để xem xét, chỉ đạo./.