Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm hạn chế, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm hạn chế, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm hạn chế, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương: Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cần phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của Nhân dân để thực hiện đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, hiệu quả; đồng thời, quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị -xã hội, lực lượng vũ trang phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm TTATGT; xử lý nghiêm các đơn vị, cán bộ, công chức các cơ quan quản lý nhà nước vi phạm quy định bảo đảm TTATGT cũng như trong thực thi công vụ, đồng thời, nghiêm cấm việc can thiệp đến việc xử lý của lực lượng trực tiếp kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT, quyết tâm tạo chuyển biến về chấp hành các quy định về TTATGT ngay trong các cơ quan, tổ chức, gắn trách nhiệm của người đứng đầu của chính quyền, địa phương trong công tác bảo đảm TTATGT.

Xem chi tiết Chỉ thị số 02/CT-UBND tại đây! ​Chi thi.pdf