Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương

Căn cứ văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Văn phòng Tỉnh ủy thông báo tại văn bản số 150-TB/TU ngày 27/7/2021); sau khi xem xét văn bản số 803/UBND-YT ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Duy Tiên và Tờ trình số 771/TTr-UBND-CA ngày 29/7/2021 của UBND huyện Kim Bảng về việc đề nghị cho phép thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, ngày 29/7/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 1942/UBND-KGVX về việc thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Đồng ý đề nghị của UBND huyện Duy Tiên, UBND huyện Kim Bảng về việc thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Giao UBND huyện Duy Tiên, UBND huyện Kim Bảng quyết định, chỉ đạo việc thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng quy định, phù hợp với tình hình dịch bệnh./.​