Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Phủ Lý thi đua làm theo lời Bác

Tin theo lĩnh vực Học tập và làm theo Bác  
Thành phố Phủ Lý thi đua làm theo lời Bác
Thực hiện lời dạy của Bác “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”, “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, thành phố Phủ Lý đã quán triệt và triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của trung ương về đổi mới công tác thi đua phải khen thưởng, Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và quy định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh và thành phố về công tác thi đua khen thưởng. Thành ủy, HĐND, UBND, Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức các phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí bám sát nhiệm vụ chính trị, đem lại hiệu quả thiết thực.

Trong 5 năm qua, thành phố đã ban hành 36 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới cách thức chỉ đạo các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng của bộ máy làm công tác thi đua. Hàng năm tổ chức phát động thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của thành phố và phát động thi đua theo chuyên đề từng năm, từng ngành, lĩnh vực. Phong trào thi đua tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, khâu yếu, việc khó, việc mới, nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất hoặc những việc Nhân dân đang quan tâm, đồng thời từng bước hướng thi đua về cơ sở. Nhiều phong trào thi đua có chiều sâu với chất lượng, hiệu quả và mang tính xã hội cao, tiêu biểu là phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới", “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và phong trào “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Các đơn vị cụ thể hóa ra từng chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc thù từng ngành, từng địa phương để ký giao ước thi đua trên tinh thần dân chủ, đoàn kết. Trong các phong trào thi đua, thành phố luôn chú trọng công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những mô hình mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Liên đoàn Lao động và các đoàn thể của thành phố trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua đã tạo ra nhiều phong trào sôi nổi với hình thức thi đua đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa. Nội dung thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thi đua thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững. Ngoài công tác thi đua, khen thưởng thường niên, thành phố còn đổi mới, mở rộng các hình thức thi đua theo chuyên đề, thi đua theo đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. Qua đó đã tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

dsc_0923-0752.jpg

Mô hình sản xuất hoa tại xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý

Ngoài công tác thi đua, thành phố còn chỉ đạo các đơn vị chú ý đến khen thưởng. Sau mỗi đợt tổ chức các phong trào thi đua lựa chọn khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình đạt được thành tích xuất sắc, đặc biệt chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Trong 5 năm qua, cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 16,9%/năm; thu ngân sách tăng trưởng vượt bậc qua các năm, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 tăng 17,83%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 19,51%/năm. Diện tích đất nông nghiệp giảm dần do tốc độ đô thị hóa song giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 2,27%; giá trị tăng tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 14,9%/năm, riêng công nghiệp tăng 14,48%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp 5 năm gần đây tăng gấp 2,1 lần giai đoạn 2010 - 2015. Tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống được quan tâm quy hoạch, đầu tư, khôi phục và phát triển. Giá trị sản xuất của các làng nghề đạt bình quân khoảng 82,8 tỷ đồng/năm.

Với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, lấy dịch vụ, thương mại là trọng tâm, thành phố đã khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị, phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch thành phố đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, nhiều dự án đã được hoàn thành và đi vào hoạt động, bước đầu hình thành các khu trung tâm thương mại, dịch vụ cao cấp, hiện đại phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển kinh tế nhanh và bền vững nông nghiệp, nông thôn với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị phát triển mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và triển khai các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình sản xuất hoa, cây cảnh với diện tích trên 100 ha tại xã Phù Vân; mô hình sản xuất đa canh, nuôi cá sông trong ao; dự án đầu tư xây dựng trung tâm nông nghiệp công nghệ cao sản xuất cây giống và sản phẩm hoa, cây cảnh chất lượng cao với quy mô 2,4 ha tại xã Phù Vân.

tap-the-duoc-khen-thuong.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý Nguyễn Anh Chức khen thưởng các tập thể tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Trong kinh tế tập thể, hợp tác xã, thành phố đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, liên hợp tác xã". Trên địa bàn thành phố đã hình thành được những vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, kinh tế nông nghiệp nông thôn. Hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới", đến nay diện mạo khu vực nông thôn của thành phố thay đổi rõ rệt theo hướng hiện đại, văn minh, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần người dân khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện và nâng cao. Năm 2018, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Cùng với thi đua phát triển kinh tế, các cấp, các ngành của thành phố Phủ Lý cũng phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, người Phủ Lý văn minh thanh lịch", “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học tập và sáng tạo", “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", “Học tập gương anh hùng Đặng Thùy Trâm"…

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thời gian tới, thành phố Phủ Lý tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc cùng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; gắn phong trào thi đua yêu nước với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất lượng các phong trào thi đua. Bên cạnh đó, thành phố cũng tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương những gương người tốt, việc tốt, những nhân tố mới, mô hình mới với các hình thức đa dạng, phong phú./.