Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thẻ BHYT mẫu mới - thêm nhiều tiện ích

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Thẻ BHYT mẫu mới - thêm nhiều tiện ích
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1666/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ BHYT để sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021, thay thế Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT. So với mẫu thẻ BHYT hiện hành, mẫu thẻ BHYT mới có nhiều điểm khác biệt mang lại nhiều tiện ích với người tham gia, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và cơ quan BHXH.​
TheBHYTmoi_20201207085935AM.png


https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/linh-vuc-bao-hiem-y-te.aspx?ItemID=15887&CateID=169    ​
Theo baohiemxahoi.gov.vn