Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 16 của Ban chỉ đạo quốc gia ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 16 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương
Ngày 12/8/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 246/TB-VPCP về kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 16 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.

Xem chi tiết Thông báo tại đây 246_TB-VPCP_12082022_2-signed.pdf

​