Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh
Ngày 23/6/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 180/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh.
Xem chi tiết Thông báo tại đây! 180_TB-VPCP_23062022_5-signed.pdf