Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất t...

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Mộc Bắc, tại xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Ngày 10/11/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 2849/TB-STN&MT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Mộc Bắc, tại xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết tại đây Thong bao 2849.pdf