Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam năm 2022
Ngày 13/01/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 01/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam năm 2022.