Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tiền chậm nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa phải nộp

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Thông báo tiền chậm nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa phải nộp
Ngày 29/6/2022, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 741/TB-CTHNA về tiền chậm nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa phải nộp.
Xem chi tiết Thông báo số 741/TB-CTHNA tại đây!​ 741-TB-CTHNA.pdf