Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Hà Nam năm 2022

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Hà Nam năm 2022
Ngày 06/9/2022, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 116/TB-SNV về việc tuyển dụng công chức tỉnh Hà Nam năm 2022.
Xem chi tiết các nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức tỉnh Hà Nam năm 2022 tại đây!