Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tin tức - Sự kiện  
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023
Chủ đề: Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị

I. THÔNG TIN CHUNG

Ngày 03/9/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1779/KH-UBND về tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Việc tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam nhằm đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết của Tỉnh ủy về Chuyển đổi tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Đồng thời, thúc đẩy sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoạt động đồng bộ của tất cả các cấp, các ngành và huy động sự tham gia của toàn dân, bảo đảm sự thành công của công cuộc chuyển đổi số.

Các hoạt động hưởng ứng được tổ chức góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh với các cơ quan Trung ương, với các tỉnh, thành phố và với các đối tác, doanh nghiệp để hỗ trợ xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh, từng bước thực hiện chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức hội thảo các giải pháp về chuyển đổi số

- Giải pháp du lịch thông minh.

- Vai trò của điện toán đám mây trong hành trình chuyển đổi số.

- Xây dựng mô hình tham chiếu và Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu  tỉnh Hà Nam

- Công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

2. Khai trương Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Hà Nam; Hệ thống quản lý hoạt động khoáng sản và cơ sở dữ liệu khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

3. Tổ chức triển lãm, giới thiệu, trưng bày các giải pháp, sản phẩm về chuyển đổi số (trong đó có nội dung cấp miễn phí chữ ký số từ xa cho cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến).

III. THÀNH PHẦN MỜI THAM DỰ

1. Đại biểu các cơ quan trên địa bàn tỉnh

- Đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh;

- Đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh;

- Thủ trưởng các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

- Thủ trưởng các đơn vị: Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;

- Chánh Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;

- Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

- Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

2. Đại biểu các doanh nghiệp: VNPT Hà Nam; Viettel Hà Nam; Mobifone Hà Nam; Bưu điện tỉnh Hà Nam.

3. Đại biểu các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 06 tháng 10 năm 2023

2. Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Trưởng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tinh Hà Nam

Số điện thoại: 0975.836.850

Để Chương trình diễn ra thành công và hiệu quả, Ban Tổ chức Chương trình trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương hỗ trợ tuyên truyền về chương trình./.

                                                                        BAN TỔ CHỨC