Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ
Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm là cơ sở dữ liệu quốc gia lưu trữ thông tin về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp và thông tin y tế, an sinh xã hội được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận và bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ về bảo hiểm của công dân. BHXH Việt Nam là cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, chủ trì xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng.

Lưu trữ thông tin về bảo hiểm

Đại diện BHXH Việt Nam cho biết, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm là cơ sở dữ liệu của Chính phủ được xây dựng thống nhất trên toàn quốc, dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin về bảo hiểm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được xây dựng, quản lý tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương; được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời ngay sau khi các thủ tục hành chính, nghiệp vụ có liên quan đã hoàn thành; lưu trữ, bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm gồm 9 nhóm, trong đó các nhóm thông tin về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, theo quy định tại Nghị định 43/2021/NĐ-CP, là dữ liệu gốc của cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Bao gồm, dữ liệu cơ bản cá nhân (họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân; dân tộc; quốc tịch; nơi đăng ký khai sinh; quê quán, nơi thường trú; họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp); thông tin liên hệ của công dân; nhóm thông tin về hộ gia đình như mã hộ gia đình, địa chỉ, danh sách các thành viên trong hộ gia đình; nhóm thông tin về BHXH (mã số BHXH; mã đơn vị quản lý người tham gia; cơ quan BHXH quản lý; loại đối tượng BHXH; phương thức đóng; quá trình đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; mã số thuế).

Bên cạnh đó là nhóm thông tin về BHYT (mã mức hưởng; loại đối tượng; nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu; thời điểm hết hạn; thời điểm đủ 5 năm liên tục; quá trình đóng, hưởng); nhóm thông tin về bảo hiểm thất nghiệp (quá trình đóng, hưởng, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp; nhóm thông tin về người sử dụng lao động gồm tên, mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập, mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh hoặc ngành, nghề kinh doanh chính/lĩnh vực hoạt động, số điện thoại, thư điện tử, loại hình doanh nghiệp/loại hình tổ chức, phương thức đóng); nhóm thông tin cơ bản về y tế; nhóm thông tin về an sinh xã hội.

Bao-Hiem-Xa-Hoi-1.jpeg
Sẽ có Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm từ ngày 1.6. Nguồn: ITN 

Phối hợp cập nhật, điều chỉnh thông tin

Đại diện BHXH Việt Nam cho biết, Chính phủ giao BHXH Việt Nam là cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, có trách nhiệm chủ trì xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc xây dựng quy trình thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; cung cấp dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo các quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP; kết nối, cung cấp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm lên Cổng Dữ liệu quốc gia phục vụ cơ quan, tổ chức và cá nhân khai thác thông tin theo quy định; việc kết nối, chia sẻ thông tin phải bảo đảm bí mật Nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, rà soát các quy định, thủ tục trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và BHYT để đơn giản hóa giấy tờ cá nhân trên cơ sở sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; quản lý, vận hành hệ thống hoạt động thông suốt, liên tục, bảo đảm điều kiện hạ tầng phục vụ kết nối, trao đổi dữ liệu theo quy định.

BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng phương án, giải pháp ứng cứu sự cố về an toàn thông tin, an ninh mạng cho hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, xây dựng và thực hiện giải pháp giám sát an toàn hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành theo thẩm quyền quy định kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu trao đổi, các quy chế, quy trình chia sẻ dữ liệu trong phạm vi dữ liệu chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý, ban hành quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia được giao làm chủ quản, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành thuộc phạm vi quản lý của mình.

https://daibieunhandan.vn/thong-tin-chinh-xac-kip-thoi-day-du


Theo daibieunhandan.vn