Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện  
Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 04 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 556/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh theo Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Mục tiêu cụ thể là phấn đấu 100% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; đặc biệt quan tâm hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình có người già neo đơn.

Phấn đấu 100% các gia đình được tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại. Phấn đấu 100% các địa phương có mô hình về truyền thống, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở. 100% các địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, thôn, xã. Phấn đấu 100% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc. Phấn đấu hàng năm 90% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định pháp luật; 100% người bị bạo lực gia đình được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu; 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình nhằm giảm tác hại của bạo lực gia đình, đặc biệt đối với phụ nữ, người yếu thế và trẻ em.

Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Xây dựng các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực gia đình. Truyền thông giáo dục về gia đình; xây dựng số hóa dữ liệu về gia đình. Nghiên cứu, xây dựng và ban hành danh mục dịch vụ công và hệ thống dịch vụ xã hội hỗ trợ gia đình; tham mưu triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; khuyến khích sáng tác các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật chủ đề tôn vinh, phát triển giá trị gia đình; nêu cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, kế thừa, phát huy văn hóa dân gian, xây dựng phong trào văn hóa cơ sở, phong trào thể dục thể thao và ứng xử văn minh trong du lịch, hưởng thụ văn hóa. Rà soát, đề xuất trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật liên quan đến công tác gia đình.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì lồng ghép nội dung giáo dục về gia đình cho học sinh các cấp.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí của tỉnh; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tuyên truyền các nội dung về gia đình trong tình hình mới.

Sở Y tế tăng cường các hoạt động, loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Xây dựng chương trình truyền thông vận động gia đình thực hiện chính sách dân số phát triển trong tình hình mới; chương trình xây dựng mạng lưới cộng tác viên dân số kết hợp công tác gia đình và trẻ em tại cơ sở.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phòng, chống xâm hại trẻ em, chăm sóc người cao tuổi. Đưa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược lồng ghép trong xây dựng, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và các chiến lược, chương trình, đề án có liên quan theo từng giai đoạn.

Sở Tư pháp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân gia đình; đẩy mạnh hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở liên quan đến gia đình; nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý cho người bị bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối, bố trí, hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sử dụng ngân sách nhà nước cho các hoạt động thuộc Chiến lược.

Sở Khoa học và Công nghệ cụ thể hóa các định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ về xây dựng, phát triển gia đình trong Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh và các địa phương; mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm, 05 năm đảm bảo các nguồn lực nghiên cứu khoa học cho lĩnh vực gia đình. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về gia đình.

Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp; nâng cao ý thức của gia đình trong bảo vệ tài nguyên, môi trường; cung cấp cho các gia đình kiến thức, kỹ năng ứng phó với tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sự phát triển của gia đình.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược lồng ghép trong xây dựng, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Chiến lược.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tích cực tham gia triển khai, thực hiện Chiến lược; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình. Vận động, hỗ trợ cán bộ, hội viên thực hiện trách nhiệm vun đắp, gìn giữ giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình; tham gia xây dựng, thực hiện hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương. Chỉ đạo lồng ghép nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược vào các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành về gia đình. Quan tâm bố trí ngân sách nhà nước và đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực cho công tác gia đình. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình cấp huyện, xã, phường, thị trấn và mạng lưới cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình. Phát huy hiệu quả các mô hình truyền thông thuộc lĩnh vực gia đình, các mô hình hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em trong gia đình, phụng dưỡng người cao tuổi, chăm lo người khuyết tật, yếu thế trong gia đình./.​