Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan hành chính nhà nước tr...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2021
Ngày 17/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2021.

Theo đó, quá trình chuyển đổi sẽ thực hiện trong 03 giai đoạn, cụ thể như sau:

 Giai đoạn 1- Chuẩn bị (quý I, II, III, IV năm 2020): Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi IPv4 sang IPv6. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, tập huấn, đào tạo cán bộ kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị. Khảo sát, đánh giá tổng thể hạ tầng mạng lưới, dịch vụ (thiết bị, phần mềm; hạ tầng, hệ thống DNS); lập kế hoạch, phương án tổng thể, chi tiết. Đăng ký, thuê địa chỉ IPv6, IPv4, số hiệu mạng ASN độc lập; quy hoạch địa chỉ IPv6 cho hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị. Mua sắm bổ sung thiết bị, đường truyền cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh đáp ứng yêu cầu triển khai IPv6 trong giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 2 - Kết nối, thử nghiệm (quý I năm 2021): Làm việc với nhà cung cấp dịch vụ yêu cầu đường truyền Internet hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6; kết nối IPv6 với mạng truyền số liệu chuyên dùng. Yêu cầu các đơn vị cung cấp các hệ thống thông tin hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6. Thử nghiệm ứng dụng IPv6 tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Thử nghiệm với các hệ thống mạng LAN và Wifi kết nối Internet sử dụng IPv6 tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Giai đoạn 3 - Chuyển đổi chính thức (quý II, III, IV năm 2021): Chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh: hệ thống mạng lõi, kết nối Internet, hệ thống DSN, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, phần mềm ứng dụng nội bộ... Chuyển đổi IPv6 kết nối WAN tới các cơ quan, đơn vị: mở rộng triển khai mạng LAN, thực hiện chuyển đổi hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6 cho mạng kết nối diện rộng (WAN) của tỉnh. Chuyển đổi toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin; chuyển đổi các dịch vụ có kết nối Internet; sẵn sàng triển khai mạng thuần IPv6.

Xem chi tiết Kế hoạch./.