Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới năm 2023 tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Chuyển đổi số  
Thực hiện năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới năm 2023 tỉnh Hà Nam
Ngày 05/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1741/KH-UBND thực hiện năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới năm 2023 tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết tại đây KH nam du lieu mo.pdf