Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện tiêu chí đánh giá, phân loại và khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Thực hiện tiêu chí đánh giá, phân loại và khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Nhằm đảm bảo thống nhất đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 06/5/2022 Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Nam ban hành Hướng dẫn số 38/HD-BCĐ về thực hiện tiêu chí đánh giá, phân loại và khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đối tượng áp dụng bao gồm khu dân cư; xã phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cơ quan (trừ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang); doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ); cơ sở giáo dục (trừ cơ sở giáo dục tiểu học, mầm non, nhà trẻ) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét duyệt, đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Việc đánh giá, phân loại phong trào được tiến hành định kỳ hàng năm; đảm bảo thực chất, công khai, dân chủ, chính xác, khách quan; dựa trên các căn cứ: Mức độ hoàn thành kế hoạch của chủ thể lãnh đạo, quản lý phong trào; mức độ tích cực, tự giác, số lượng đối tượng tham gia thực hiện phong trào khi được phát động; mức độ hoàn thành tiêu chí đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự".

Kết quả đánh giá, phân loại phong trào là cơ sở đưa ra các biện pháp nhằm thúc đẩy phong trào phát triển; đồng thời là một trong những căn cứ để xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đứng đầu địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Để việc triển khai thực hiện tiêu chí đánh giá, phân loại và khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo hiệu quả, thực chất, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Nam giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả việc khen thưởng tổng kết và đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm. Thẩm định thành tích; chủ trì xin ý kiến các sở, ngành có liên quan, là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh xét duyệt danh sách khen thưởng; phối hợp Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định khen thưởng theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh ra Quyết định phân loại và trao thưởng tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 510/QĐ-BCA, ngày 20/01/2022 của Bộ Công an và Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA của Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác khen thưởng và tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các phương tiện thông tin đại chúng và quán triệt đến cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện theo chức năng.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì nâng cao chất lượng chuyên mục “An ninh Hà Nam" vào các tối thứ 5 hàng tuần; Báo Hà Nam nâng cao chất lượng trang tin an ninh trật tự trên báo hàng ngày, kịp thời phản ánh về kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các gương người tốt việc tốt, các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng đột xuất và định kỳ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sở Nội vụ: Tham gia thẩm định thành tích đối với tập thể đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc và cá nhân được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; phối hợp với Công an tỉnh trình UBND tỉnh khen thưởng kịp thời, phục vụ tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm.

Các sở, ngành (thành viên BCĐ tỉnh): Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Tài chính; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ có liên quan của ngành, phối hợp với Công an tỉnh thẩm định, tham gia ý kiến đối với tập thể đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc và cá nhân được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên: Thông qua các phong trào hoạt động của hội, đoàn thể lồng ghép những hoạt động tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các đơn vị, địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên các cấp thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phấn đấu được khen thưởng trong phong trào hàng năm.

Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện, thị xã, thành phố: Đảm bảo kinh phí, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung hướng dẫn. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện ở các địa phương, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc để chỉ đạo tháo gỡ. Kịp thời trao thưởng cho các tập thể, cá nhân trong tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm.

Xem chi tiết nội dung Hướng dẫn số 38/HD-BCĐ tại đây./. 38.bcd_0001.pdf

​