Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Ngày 25/9/2021, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 2534/UBND-KGVX về việc tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đang tải toàn văn Công văn.
Xem chi tiết Công văn tại đây!​ Cv_2534.pdf