Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục chương trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Tiếp tục chương trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng
Sáng ngày 10/9/2021, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tiếp tục chương trình hội nghị mở rộng, nghe báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến tham gia về dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và 05 dự thảo nghị quyết (NQ) của Tỉnh ủy.
a-1.jpg
Chủ tọa điều hành hội nghị
db.jpg
Đại biểu dự hội nghị
Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh;  bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã…
DSC04487.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa trình bày báo cáo giải trình các nội dung tại hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa trình bày báo cáo giải trình các nội dung tiếp thu ý kiến của BCH Đảng bộ tỉnh vào dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa X​X. The​​o đó, trên cơ sở các ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế của các ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy thống nhất tiếp thu, giải trình một số nội dung dự thảo (sửa đổi, bổ sung) Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX.
IMG_6774.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy báo cáo giải trình tiếp thu các nội dung tại hội nghị
Hội nghị nghe ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo giải trình tiếp thu các nội dung tham gia góp ý vào 05 dự thảo NQ của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm: Dự thảo NQ về “Xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam g​iai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"; Dự thảo NQ về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021 - 2025"; Dự thảo NQ của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn  mới (NTM) bền vững gắn với NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"; Dự thảo NQ về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"; Dự thảo NQ về “Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ trọng tâm là du lịch và logictics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030". Theo đó, các đại biểu thống nhất bổ sung quan điểm của 05 NQ nội dung: "Cụ thể hóa NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII". Các mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ: Rà soát bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và cập nhật, bổ sung những chỉ tiêu phù hợp theo NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.​
IMG_6783.jpg
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đánh giá: Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh mở rộng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, tâm huyết vào các dự thảo NQ và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy. BTV đã tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và được BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí thông qua Quy chế làm việc và các NQ trình tại hội nghị.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy -  Chủ tịch HĐND tỉnh đã khái quát và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế làm việc và các NQ của Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, sau khi Quy chế  làm việc của Tỉnh ủy được BCH ban hành, các tổ chức Đảng trực thuộc và các Ủy viên BCH phải thực hiện nghiêm túc, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Tỉnh ủy trên mọi lĩnh vực công tác.

Về các nghị quyết chuyên đề của của BCH Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị và tình hình dịch bệnh Covid-19; khẩn trương xây dựng Kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các NQ đã đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh./.