Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19

Ngày 31/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1324/UBND-KGVX về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19.

Xem chi tiết tại đây./.