Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiểu ban Văn kiện thảo luận dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Tiểu ban Văn kiện thảo luận dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Sáng ngày 15/11/2019, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ (ĐHĐB) tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị thảo luận dự thảo Báo cáo Chính trị trình ĐHĐB tỉnh lần thứ XX (Phần công tác xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội) và các dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chuyên đề phần công tác xây dựng Đảng.
Dự hội nghị có ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn kiện ĐHĐB tỉnh lần thứ XX; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; thành viên Tiểu ban Văn kiện (Phụ trách các lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội); thành viên Tổ biên tập, Tổ giúp việc Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện (Phần công tác xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội)…
457893.jpg
Ông  Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu thảo luận tại hội nghị

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình ĐHĐB tỉnh lần thứ XX (Phần công tác xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội) gồm 02 phần: Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên Tiểu ban Văn kiện đề nghị dự thảo báo cáo cần phải có sự kế thừa, đổi mới, sáng tạo, có tính khái quát cao. Đặc biệt, xây dựng Đảng là lĩnh vực lớn, bao trùm tất cả các lĩnh vực, do vậy đánh giá cần toàn diện, nêu bật những thành tựu của cả nhiệm kỳ; dấu ấn nổi bật, tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đánh giá mỗi vấn đề cần gắn với thời gian cụ thể, cô đọng, sát thực tế, tập trung vào những nét lớn. Trong đó, chú trọng kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)… Với hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cũng cần làm rõ hơn những kết quả, nhất là sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Đối với từng nội dung cụ thể, các đại biểu đề nghị: Dự thảo báo cáo cần chặt chẽ hơn về mặt câu, từ, bố cục, tránh trùng lặp; rút tít cho từng đề mục cần khái quát thể hiện rõ nội dung vấn đề, mệnh đề, phụ đề. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần có những giải pháp mang tính đột phá, tầm nhìn chiến lược cho cả nhiệm kỳ, thể hiện ý chí quyết tâm phấn đấu cao của Đảng bộ tỉnh.

468972.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi đề nghị các thành viên tổ biên tập, tổ giúp việc của Tiểu ban Văn kiện tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu tại hội nghị để bổ sung vào dự thảo báo cáo. Từng cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, đề xuất nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, hoàn thiện báo cáo. Đối chiếu với đề cương, bố cục dự thảo, nội dung thuộc chủ trì của cơ quan, đơn vị nào phải rút tít cho nội dung đó. Nội dung cần phải diễn giải cụ thể kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Đồng thời, tham gia góp ý vào các nội dung, lĩnh vực khác, những vấn đề lớn phải có đề xuất, tham gia cụ thể bằng văn bản. Về các dự thảo báo cáo chuyên đề, đơn vị chủ trì rà soát lại đề cương, rút tít, gửi về Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, tổ chức hội nghị thảo luận. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu lãnh đạo, người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp nghiên cứu, xây dựng, đóng góp ý kiến về tài liệu, báo cáo văn kiện. Về tiến độ thực hiện, chậm nhất ngày 20/11/2019, tất cả các nội dung lấy ý kiến đóng góp phải được gửi về Văn phòng Tỉnh ủy để tổng hợp, biên tập và gửi lại các đơn vị tiếp tục đóng góp ý kiến vào ngày 25/11/2019./.​