Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình đảm bảo an toàn thông tin các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Tình hình đảm bảo an toàn thông tin các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023
Toàn tỉnh hiện có khoảng 50 Hệ thống thông tin, trong đó: 07 hệ thống thông tin cấp độ 3; 43 hệ thống thông tin cấp độ 2. Ngày 04/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 905/KH-UBND về việc xác định cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống cho 04 hệ thống thông tin là Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Hà Nam, Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Hà Nam.

Năm 2020, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông đã phối hợp với VNPT Hà Nam triển khai thử nghiệm Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Hà Nam để giám sát một số hệ thống thông tin theo mô hình 04 lớp. Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Nam thử nghiệm đã kết nối giám sát một số hệ thống thông tin (Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam, hệ thống thông tin Quản lý khám, chữa bệnh và 200 máy tính cá nhân của một số sở, ban, ngành) và kết nối, chia sẻ thông tin mã độc, thông tin mất an toàn, các lỗ hổng bảo mật với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) và được xác nhận tại Báo cáo số 31/BC-Can toàn thông tin ngày 03/12/2020 của của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. Hiện tại, việc kết nối với NCSC vẫn được duy trì, đảm bảo giúp tỉnh Hà Nam thực hiện đúng theo yêu cầu về việc triển khai công tác giám sát và kết nối chia sẻ dữ liệu giám sát về an toàn thông tin theo yêu cầu của Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

 Tỉnh Hà Nam đã thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng gồm 37 người là cán bộ quản trị mạng, cán bộ có trình độ về công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị (gồm cả Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) trên địa bàn tỉnh. Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng có nhiệm vụ tổ chức điều phối, hỗ trợ các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức ứng cứu các sự cố máy tính, mạng máy tính trên địa bàn tỉnh. Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng được tổ chức tập huấn và diễn tập phòng chống tấn công phá hủy, lộ lọt dữ liệu 02 lần/năm.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành, đồng thời trực tiếp ban hành nhiều công văn cảnh báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản cảnh báo, hướng dẫn xử lý các lỗ hổng bảo mật của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu: Triển khai xây dựng các phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng cho các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị; tổ chức các cuộc diễn tập xử lý các sự cố tấn công mạng; tổ chức phổ biến, quán triệt hai nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng, cụ thể là hệ thống chưa kết luận bảo đảm an toàn thông tin mạng chưa đưa vào sử dụng và hệ thống thử nghiệm, có dữ liệu thật thì phải tuân thủ đầy đủ quy định như hệ thống chính thức; triển khai Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 10/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

Sở Thông tin và Truyền thông đang triển khai Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Hà Nam nhằm đáp ứng triển khai an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp của Bộ Thông tin và Truyền thông. Dự kiến hoàn thành trong quý IV/2023.

Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Hà Nam đi vào hoạt động, các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu, các nền tảng số của tỉnh sẽ được phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng và lây nhiễm mã độc; bảo đảm triển khai giám sát an toàn thông tin mạng đầy đủ các lớp gồm: Giám sát lớp mạng, giám sát lớp máy chủ và cơ sở dữ liệu, giám sát lớp ứng dụng, giám sát lớp thiết bị đầu cuối...; đồng thời tổ chức giám sát cho tất các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng đang hoạt động.

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu để đảm bảo 100% các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn triển khai đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt.​