Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Sáng kiến, Chương trình, Đề án, Đề tài nghiên cứu khoa học  
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Tên Dự án: “Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam”.

2. Cấp quản lý dự án: Tỉnh

3. Cơ quan chủ trì thực hiện:  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

4. Chủ nhiệm dự án:   ThS. Phan Anh Phong - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

5. Cơ quan phối hợp thực hiện: Công ty Cổ phần tư vấn đào tạo ITC

6. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017

7. Kinh phí thực hiện: 395.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn). Trong đó: Hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng chẵn). Kinh phí đối ứng của bệnh viện: 195.000.000 đồng (Một trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn)

8. Mục tiêu dự án:  Thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang lại sự hài lòng cao nhất có thể cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế, phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội đất nước hiện nay.

9. Nội dung nghiên cứu:

9.1. Đánh giá thực trạng quản lý chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

9.2. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

9.3. Phổ biến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho các bộ phận phòng ban trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

9.4. Đánh giá nội bộ và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng

9.5. Đánh giá chứng nhận và nhận chứng chỉ từ một tổ chức chứng nhận độc lập

10. Kết quả dự án:Sau khi có Quyết định phê duyệt triển khai Dự án của UBND tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tỉnh Hà Nam đã phối hợp cùng các chuyên gia của Công ty Cổ phần tư vấn đào tạo ITC triển khai thực hiện theo từng bước gồm: Đánh giá thực trạng hệ thống quản lý chất lượng tại bệnh viện; Lập kế hoạch chi tiết xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho bệnh viện; Đào tạo về nhận thức chung tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho các cán bộ quản lý, lãnh đạo các khoa, phòng về phương pháp xây dựng tài liệu hệ thống, có kiến thức chuyên gia đánh giá nội bộ; Xây dựng và ban hành bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 sử dụng trong hoạt động điều hành, quản lý chất lượng tại Bệnh viện. Cụ thể:

\* Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam. Hoạt động khảo sát thực trạng đã được thực hiện tại 39 khoa, phòng trong Bệnh viện nhằm giúp cho chuyên gia tư vấn nắm được thực tế các hoạt động của họ liên quan đến vấn đề về Chất lượng, nhằm xác định mức độ phù hợp của các hoạt động, bao gồm các quy trình, thủ tục và các hướng dẫn công việc hiện có, tính hiệu lực và mức độ phù hợp so với các yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

* Bộ quy trình tài liệu hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Xây dựng 01 bộ Sổ tay chất lượng, Chính sách Chất lượng, Mục tiêu chất lượng Bệnh viện, Mục tiêu chất lượng tại các Khoa/phòng; 06 quy trình quản lý chung gồm kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, đánh giá nội bộ, kiểm soát sản phẩm không phù hợp và hành động khắc phục, hành động phòng ngừa; 112 quy trình tác nghiệp tại các Khoa/phòng. (Bao gồm cả các tài liệu, hồ sơ được bệnh viện xác định là cần thiết để đảm bảo hoạch định, vận hành và kiểm soát có hiệu lực các quá trình của bệnh viện thuộc phạm vi khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học).

* Đào tạo, tư vấn. Trong khuôn khổ của dự án, nhóm nghiên cứu đã triển khai thành công 3 khóa đào tạo tập trung cho tổng số 150 cán bộ, bác sỹ và người lao động trong toàn bệnh viện:

Đào tạo nhận thức chung về QLCL, lợi ích và khó khăn khi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (2 lớp) cho 70 CBNV; Đào tạo diễn giải các điều khoản tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 và cách vận dụng vào thực tế và hướng dẫn thiết lập hệ thống tài liệu (2 lớp) cho 40 CBNV; Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ (2 lớp) cho 40 CBNV.

* Đánh giá chứng nhận. Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đã tiến hành đánh giá hồ sơ, và kiểm tra, đánh giá thực trạng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam sau 12 tháng triển khai đã cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho phạm vi“Cung cấp dịch vụ khám và chữa bệnh nội và ngoại trú và các dịch vụ y tế khác” cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, theo Quyết định số 5406/QĐ-QUACERT của Giám đốc trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert, cấp ngày 08 tháng 09 năm 2017.

* Hiệu quả về kinh tế - xã hội- Dự án được triển khai thực hiện đã giúp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam quản lý tốt hơn chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học, không ngừng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.- Được một đơn vị chứng nhận độc lập có uy tín đánh giá và cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Nâng cao uy tín bệnh viện, chất lượng dịch vụ được đảm bảo sẽ thu hút người dân trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận đến khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện; người bệnh, người dân được hưởng dịch vụ y tế có chất lượng cao, đạt chuẩn, có tác động tích cực đến an sinh xã hội.

* Hiệu quả về khoa học- Dự án đã giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết về công cụ quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam sau khi được tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 sẽ trở thành mô hình điểm giúp về áp dụng hệ thống quản lý, tạo cơ sở cho việc tuyên truyền, nhân rộng, thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi tại các tổ chức, lĩnh vực liên quan trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Bệnh viện đối với người bệnh và đối tác.

Tăng cường hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân, khoa/phòng trong Bệnh viện: Khi áp dụng ISO 9001:2015 mọi khoa/phòng buộc phải thiết lập mục tiêu theo định hướng phá triển của bệnh viện, với mục tiêu năm sau cao hơn năm trước, điều này buộc mỗi khoa/phòng phải luôn nỗ lực làm việc hiệu quả mỗi ngày để có thể đạt được mục tiêu.