Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Ngày 09/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2045/UBND-KGVX về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện giải quyết trực tuyến các thủ tục hành chính về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: https://ncovi.dichvucong.gov.vn) theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 2582/LĐTBXH-VP ngày 06/8/2021, cụ thể:

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

- Hỗ trợ người lao động ngừng việc.

- Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện; giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị./.