Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai công cụ hỗ trợ hiển thị nội dung hóa đơn điện tử lập theo khuyến nghị của Tổng cục Thuế

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Triển khai công cụ hỗ trợ hiển thị nội dung hóa đơn điện tử lập theo khuyến nghị của Tổng cục Thuế
Ngày 19/3/2021, Tổng cục Thuế ban hành Thông báo số 92/TB-TCT về việc khuyến nghị các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử áp dụng theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra thông tin hóa đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị.

Trên cơ sở khuyến nghị, ngày 28/4/2021, Tổng cục Thuế đã triển khai chính thức công cụ hỗ trợ người nộp thuế hiển thị nội dung hóa đơn điện tử lập theo khuyến nghị của Tổng cục Thuế. Công cụ này được tích hợp vào trang web tra cứu hóa đơn đang triển khai của Tổng cục Thuế tại địa chỉ http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn.

Để giúp các doanh nghiệp và cộng đồng người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Hà Nam có thể nắm bắt nội dung khuyến nghị của Tổng cục Thuế và sử dụng công cụ hỗ trợ, Cục Thuế tỉnh Hà Nam cung cấp tài liệu hướng dẫn việc sử dụng công cụ hỗ trợ hiển thị nội dung hóa đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị của Tổng cục Thuế.

Xem chi tiết tại đây./.