Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai mẫu kế hoạch và các mẫu văn bản liên quan phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu nhà trọ của người lao động

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Triển khai mẫu kế hoạch và các mẫu văn bản liên quan phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu nhà trọ của người lao động

Thực hiện văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế về việc mẫu kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động, ngày 15/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1773/UBND-KGVX về việc triển khai mẫu kế hoạch và các mẫu văn bản liên quan phòng, chống dịch tại cơ sở SXKD, khu nhà trọ của người lao động. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở SXKD trong khu công nghiệp triển khai thực hiện mẫu kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở SXKD (Phụ lục 1).

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông báo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở SXKD ngoài khu công nghiệp, các chủ nhà trọ trên địa bàn triển khai thực hiện mẫu kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở SXKD và khu nhà trọ (Phụ lục 1, Phụ lục 2).

3. Sở Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giám sát, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn, tổ chức SXKD an toàn./.